เอกสารการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

0

สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียน
ตัวอย่างแผนการสอนแผนการสอนแผ่นเดียว (บรรยาย)
ตัวอย่างแผนการสอนพร้อมบันทึกหลังสอนแผน (ฝึก)การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 123

Share.

About Author