ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร.044-056022
กด 1 สำนักงานวิทยาลัย
กด 2 สำนักงานวิชาการ
กด 3 ศูนย์บัณฑิตศึกษา
กด 4 พระสอนศีลธรรมและหลักสูตร ป.บส.
กด 5 กลุ่มงานบริการการศึกษาและพัสดุ