ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาคารพระยาภักดีชุมพล
เลขที่ 97 หมู่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร.044-056022
กด 1 สำนักงานวิทยาลัย
กด 2 สำนักงานวิชาการ
กด 3 ศูนย์บัณฑิตศึกษา
กด 4 พระสอนศีลธรรมและหลักสูตร ป.บส.
กด 5 กลุ่มงานบริการการศึกษาและพัสดุ