!! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0

เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิ์ภาพ และบรรจุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐, ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดังนี้   

กลุ่มบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   โทร.๐-๔๔๐๕-๖๐๒๒,๐-๘๑๗๖-๐๔๘๘-๖,๐-๘๙๔๓-๘๑๓๕-๗

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร

Share.

About Author