ประกาศมหาวิทยาลัย

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป(อัตราจ้าง) ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

Share.

About Author