ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการการเงินและบัญชี(เจ้าหน้าที่บัญชี),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน) ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ความทราบทั่วกันแล้ว นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
นางสาวขนิษฐา สุขไชย  
นางสาวเอมวิการ์ คงนาวัง  
นางสาวรัชนี จุลทะหว้า  

          และให้ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏด้านบนมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา ๐9.0๐ น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ๓๑๒ อาคารพระยาภักดีชุมพล ๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

          ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561.2

Share.

About Author