ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้ดำเนินการประมวลผลสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

                  ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยรอบ1 เข้าศึกษาต่อป.ตรี.1

Share.

About Author