ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไป
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
*******************
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) เพื่อให้การดาเนินกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เริ่มรับสมัครนิสิตใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รอบที่ 2

Share.

About Author