ประกาศมหาวิทยาลัย

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (นักวิชาการการเงินและบัญชี(เจ้าหน้าที่บัญชี),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน) ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ความทราบทั่วกันแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

 ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
นางสาวขนิษฐา สุขไชย
นางสาวเอมวิการ์  คงนาวัง
นางสาวรัชนี จุลทะหว้า

 

และให้ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏด้านบนมาสอบคัดเลือกในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา ๐9.0๐ น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ๓๑๒ อาคารพระยาภักดีชุมพล ๒ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561.

 

Share.

About Author