เรื่อง เลื่อนวันอบรมก่อนสอบ ระดับปริญญาตรี

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เรื่อง เลื่อนวันอบรมก่อนสอบ ระดับปริญญาตรี

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงได้มีการจัดอบรมก่อนสอบในวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ที่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิแล้วนั้น เนื่องจากทางวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิได้มีการเปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป รอบที่ 2

          วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จึงได้ประกาศเลื่อนวันอบรมก่อนสอบจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Share.

About Author