ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม

0

ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เพื่อสื่อสรสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
และรับฟังความคิดเห็นทั่วไปพระสงฆ์สอนศีลธรรม
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

กำหนดการพระสอนศิลธรรม ชัยภูมิ

Share.

About Author