ประกาศมหาวิทยาลัย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาศึกษา

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงห์ชัยภูมิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สำเนาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำเนา เอกสารระกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Share.

About Author