พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

0

ภาพโดย : พระกฤษดา จิรวฑฺฒโน นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชั้นปีที่ 3
นิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน

matrimonio castello gonfiabile

Share.

About Author