ขอถวายมุทิตาสักการะ

0

ถวายมุทิตาสักการะ “พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.” อาจารย์สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
คำสั่งเลขที่ ๑๘๙๔/๒๕๖๖

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author