รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

        ด้วยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครพระภิกษุ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ เป็นพระภิกษุ อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
๑.๒ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
๑.๓ จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก หรือ
๑.๔ เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป
๑.๕ เป็นพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ หรือ
๑.๖ เป็นพระภิกษุที่วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิให้สมัครได้โดยมีเงื่อนไข
๑.๗ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการทำงาน

          ๒. เอกสารประกอบการรับสมัคร
๒.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้นๆ จำนวน ๑ ชุด
๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ชุด
๒.๔ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๒.๕ สำเนาวุฒิบัตร,เกียรติบัตรที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ (ถ้ามี)
๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (เพื่อประกอบการพิจารณา)

          ๓. สถานที่รับสมัคร
๓.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๒๒, ๐๘-๙๔๓๘-๑๓๕๗,๐๙-๔๘๔๗-๗๐๕๖ (ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรม)
๓.๒ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cyp.mcu.ac.th/main/หรือwww.facebook.com/cyp.mcu/

ประกาศมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
หรือททางเว็บไซต์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
https://www.krupra.net/krupra_request/index.php?url=registerkrupra

 

Share.

About Author