ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

0

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติกำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของส่วนจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้
คณะกรรมการ กำหนดวันประเมินวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย

พระมหาขวัญชัย กิตฺตปาโล,ผศ.  ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น               กรรมการ
ดร.แสวง นิลนามะ                     กรรมการ
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช          กรรมการและเลขานุการ

Share.

About Author