การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

0
    บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วันที่ 1 – 3  สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ดังนี้
      1. รศ.ดร.วันทนีย์ แสนภักดี ประธาน
      2. พระมหาดนัยพัชร์ คมภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
      3. ผศ.บรรจง โสดาดี กรรมการและเลขานุการ

Share.

About Author