บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ

0
      คณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
Share.

About Author