ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

0


ประกาศมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

         ปรกาศรายชือผู้สอบผ่าน
   (คลิกดูรายละเอียดด้านบน)

โทร.  044-056022 หรือ 089-4381357

Share.

About Author