บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ

0

        การนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

       ระดับความสำเร็จของส่วนงานที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิมีการกำหนดหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรวิธีพุทธ เช่น หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข เป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจ สมควรที่ผู้บริหารองค์การจะต้องพึงระลึก นำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแนวทางในการ บริหารองค์การ มีระบบและกลไกลในการนำหลักธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธ มีการรณรงค์และดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกส่วนรับรู้และเข้าใจหลักธรรม

       ผลการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

       ร้อยละความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของทุกส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิมีการกำหนดและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มีการดำเนินงาน
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2. หลักคุณธรรม (Morality)
3.หลักความโปร่งใส (Accountability)
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)

 

Share.

About Author