ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

ด่วน!!.…ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ห้องสมุดจะให้บริการยืม – คืน ผ่านระบบบาร์โค๊ดอย่างเป็นทางการขอให้นิสิต/นักศึกษาที่ยังไม่นำส่งหนังสือในปีการศึกษา 2561 นำส่งคืนที่ห้องสมุดเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างเรียบร้อยท่านสามารถนำส่งคืนได้ตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป และตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างส่งได้ที่ประกาศหน้าห้องสมุด

อ่านหนังสือออนไลน์ E – Book

บทความวิชาการของอาจารย์

  • ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม : Leadership is desirable in Buddhism 
  • ภาวะผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง : Leadership and Change Management
  • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
  • เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล : A comparison of mental Perception Between theravada Buddhist philosophy and Edmund Husserl

งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

วารสาร/จุลสาร