ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.
(สุมินทร์ ยติกโร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. (พระมหาสุมินทร์ ยติกโร/ก่อบุญ)
วัน/เดือน/ปีเกิด ๔ กันยายน ๒๕๐๖            อายุ ๕๘ ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วันที่บรรจุ ๔ กันยายน ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕  น.ธ.เอก
พ.ศ. ๒๕๕๓  ป.ธ.๙
พ.ศ. ๒๕๔๘  พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
พ.ศ. ๒๕๕๘  พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พ.ศ. ๒๕๖๑  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ประสบการณ์ทำงาน -เป็นอาจารย์พิเศษหน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
-เป็นอนุกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
-เป็นรองประธานคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
-เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
-เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
-เป็นกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
-เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
-เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
-เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
-เป็นครูสอนธรรมศึกษา
-เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยฝน
-เป็นเจ้าคณะอำเภอภักดีชุมพล (พ.ศ.๒๕๕๕)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง -เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รูปที่ ๑
-เป็นประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
-เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
-เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ    (พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน)